DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Obchodní podmínky

                                      Všeobecné obchodní podmínky pro objekt Pikovický mlýn.

        1.  Úvodní ustanovení

1.1.  Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP´´)  jsou platné pro všechny účastníky pobytu / nájmu  v objektu v Pobřežní ulici 9, Pikovice 25209  (dále jen ,, OP ´´).

1.2.  Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro OP je zprostředkování ubytování nebo pronájem mezi klientem a majitelem OP  (dále jen ,,Předmět ´´)  uzavřené písemnou  dohodou o pobytu nebo smlouvou o nájmu v OP  (dále jen ,,D/S´´)  pro daný objekt, který je Předmětem D/S .

 

       2.  Účastníci smluvního vztahu  

a)   provozovatel a majitel ubytování v OP a manželka majitele OP, která má zplnomocnění k zastupování na základě uzavřené  řádné  plné moci  (dále jen ,,Majitel´´)

b)   klient /nájemce – jako fyzická či právnická osoba  (dále jen ,, Klient/Nájemce´´)

c)   správce OP/z zástupce správce OP -  fyzická osoba zodpovědná za provoz objektu v nepřítomnosti Majitele OP  (dále jen ,,Správce´´).

 

       3.  Objednávka a přijetí objednávky 

3.1.  Objednávky ubytovacích služeb musí mít písemnou formu, která může být i v podobě elektronické pošty.   Podpisem  D / S  nebo potvrzením přes elektronickou poštu, vyjádří Klient / Nájemce souhlas s termíny a cenou v ní specifikovanou.   Po podpisu   D / S   a uhrazení požadované zálohy je objednávka závazná pro obě strany.

3.2.  Budou-li Klientem / Nájemcem případně jím určenou zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou obě strany povinni postupovat v souladu s ustanovením 3. 1. VOP

 

        4. Platební podmínky           

4.1.  Klient / Nájemce se zavazuje poskytnout Majiteli  OP požadovanou  zálohu / kauci dle ve výše a termínu splatnosti stanovených v   D / S. Nebude-li dohodnutá   záloha / kauce   Klientem / Nájemcem uhrazena ve sjednané výši a sjednaném termínu, vyhrazuje si Majitel OP právo sjednanou rezervaci zrušit. 

4.2.  Platby za krátkodobý pobyt:   

Platba za pobyt se hradí vždy na počátku pobytu před ubytováním Klienta u Majitele OP popřípadě v nepřítomnosti  Majitele OP u Správce/zástupce OP.    Platbu za spotřebu elektrické energie, poplatek za hosta(y) hradí Klient na konci pobytu.   Pokud Klient ukončí pobyt předčasně nebo při ukončení pobytu Klienta Majitelem OP z důvodů hrubého porušení sjednaných podmínek.  Nemá klient nárok na vrácení uhrazené platby za zbylé dny pobytu.

       Platby za dlouhodobý pobyt:                                                                                                                                        

Platba za nájem a poplatky se hradí Majiteli OP vždy před začátkem nájmu, dále pak konci ušlého měsíce pro nový měsíc nejpozději do 5. kalendářního dne v novém měsíci za který je nájemné hrazeno.   Platby za osoby navíc v případě ubytování u Nájemce, budou započítány v dalším nájmu za předchozí kalendářní měsíc. V případě dlouhodobého pobytu osoby navíc nebo hosta u nájemce, budou započítány i v  nájmu pro nový kalendářní měsíc.

4.3.  Klient / nájemce  je povinen uhradit dohodnutou platbu a zálohu / kauci dle  D / S, včetně těch, které byly objednány dodatečně v souladu s ustanovením  3. 2. VOP Majiteli OP a to na  č. ú . 1121771113/ 0800  nebo hotově oproti příjmovému dokjladu Majiteli / Správci  OP.  Platba na účet  Majitele OP je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet  Majitele  OP. 

4.4.  Majitel  OP si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Klienta k uhrazení jeho nejstarší pohledávky / nejstarších pohledávek po splatnosti. To platí i v případě dlužné pohledávky a složené kauce.

4.5.  Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídá měně uvedené v D / S.

 

          5.  Storno podmínky 

5.1.  Krátkodobý pobyt:                                                                                                                                                                       

Klient je oprávněn odstoupit od Dohody k pobytu. V případě takového odstoupení náleží Majiteli  OP storno poplatek.   Zrušení rezervace má za následek poplatky stanovené v tomto odstavci, které je Klient povinen zaplatit Majiteli  OP. Tento poplatek se vždy vztahuje pouze na celkovou předběžnou cenu a počet dnů ode dne zrušení rezervace k plánovanému nástupu k pobytu. Pokud Klient neuhradí požadovanou předběžnou částku tj. 50% z celkové částky za pobyt a uhradí pouze zálohu v menší hodnotěna kterou se zušení rezervace nevztahuje. Nesplnil tímto Klient podmínky  rezervace  a nemá nárok na vrácení jakékoliv platby za storno pobytu. 

         -  zrušení rezervace více jak 60 dnů před termínem = vrácení  100 % zaplacené zálohy,

          zrušení rezervace v době od 40 do 50 dne před termínem  = vrácení  70 %  zaplacené zálohy,

         -  zrušení rezervace v době od 40 do 50 dne před termínem  = vrácení  40 %  zaplacené zálohy,

         -  zrušení rezervace v době od 30 do 40 dne před termínem  = vrácení  20 %  zaplacené zálohy,

         -  zrušení rezervace v době od 20 do 30 dne před termínem  vrácení  10 %  zaplacené zálohy,

         -  zrušení rezervace v době méně než 20 dnů před termínem = záloha nebude vrácena,    

     Dlouhodobý pobyt:                                                                                                                                          

Pokud bude Majitel OP po Nájemci požadovat složení rezervační zálohy, bude nájemci rezervován nájem dle složené hodnoty zálohy. Pokud Nájemce nedodrží sjednané podmínky dle ustanovení  4.1. a  4.2. nejpozději v den počátku nájmu, propadá tato rezervační záloha ve prospěch Majitele OP. 

5.2.  Storno objednávky je nutno učinit v písemné formě či elektronicky u Majitele  OP.  Započetí zrušení rezervace se rozumí den, kdy Majitel  OP převezme písemné zrušení rezervace.  

5.3.  Majitel  OP nevyžaduje žádný storno poplatek v případě, že si Klient najde za sebe náhradní osobu, která se v daném Předmětu Dohody ubytuje za stejných podmínek Dohody a v uvedeném termínu.

 

         6.  Začátek a konec pobytu / nájmu 

6.1.  Krátkodobý pobyt počátek:

Klient je povinen na základě sepsané Dohody o pobytu s Majitelem OP a potvrzením o zaplacení pobytu, ubytovat se v daný den nástupu pobytu v rozmezí od 12,00  do 18,00 hodin. Pokud časové rozmezí nevyhovuje, může se Klient pokusit domluvit s Majitelem OP na jiném časovém rozmezí, které oběma stranám vyhovuje.  Nenastoupí-li  Klient do 18.00 hodin k pobytu.  Popřípadě v jiném časovém rozmezí, propadá tato rezervace ve prospěch Majitele OP.

      Počátek při dlouhodobém nájmu : 

Nájemce se může nastěhovat v daný den nástupu nájmu dle dohody s majitelem OP  na základě předložení Smlouvy o  nájmu sepsané s Majitelem  OP  a potvrzením o zaplacení prvního nájmu s poplatky a celou kaucí. 

6.2.  Klient / Nájemce užívá Předmět D / S  po dobu, kterou si sjednal s Majitelem  OP.

6.3.  Ukončení krátkodobého pobytu :

Klient musí opustit předmět dohody NEJPOZDĚJI do 10.00 hodi. Nedodrží-li Klient tuto dobu, bude klient hradit poplatek za další započatý den dle ceníku OP i přes to, že nebude umožněn klientovi dále pobyt v daném předmětu Dohody.   Pokud klient neukončí pobyt dle smluvené Dohody, bude ukončení pobytu  provedeno Majitelem OP za účasti pověřených osob nebo záznamové dokumentace na náklady Klienta.

      Ukončení dlouhodobého pobytu: 

V den ukončení nájmu musí Nájemce opustit předmět Smlouvy daný den dle dohody s Majitelem OP. Nedodrží-li Nájemce tuto lhůtu, bude Majitel  OP požadovat úhradu platby za každý započatý den dle ceníku  OP i přesto, že nebude Nájemci dál umožněn pobyt v daném  předmětu Smlouvy. Ukončení nájmu bude provedeno Majitelem OP za účasti pověřených osob a záznamové dokumentace na náklady Nájemce.

6.4.   Požádá-li Klient / Nájemce o prodloužení svého pobytu / nájmu, může mu být v případě obsazeného Předmětu D / S nabídnut jiný objekt než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 

           7.  Ubytovací podmínky

7.1.  V  OP se může ubytovat pouze ten Klient / Nájemce, který se prokáže Majiteli / Správci  OP platným občanským  průkazem (cestovním pasem) nebo jiným průkazem totožnosti.    Totéž platí i pro hosta, který bude s Klientem / Nájemcem v daném Předmětu D / S. Host bude zapsán do knihy hostů v OP.

7.2.  Domácí zvířata mohou být ubytována v  OP po dohodě s Majitelem OP a za poplatek dle platného ceníku OP (viz.ceník).  Každé zvíře, které bude ubytované v  OP, musí mít platné povinné očkování a nesmí volně pobíhat po pozemku Majitele OP.

7.3.  Klient / Nájemce nesmí překročit počet nahlášených osob dle D / S a není oprávněn pronajímat Předmět D / S nebo jeho část další osobě, či předmět D/S bez povolení Majitele používat k podnikání.  Pokud ta Klient / Nájemce učiní, bude to Majitel OP brát jako hrubé porušení D / S , kdy má Majitel OP právo hosta odmítnout nebo odstoupit od D / S a požadovat náhradu.  

7.4.  V pronajatém Předmětu D / S, nesmí být bez souhlasu Majitele OP přemísťován / demontován velký a na pevno vestavěný  nábytek a ani jinak nic měněno (neplatí pro dlouhodobý pronájem, kde jsou změny možné po dohodě s Majitelem OP).    Dále nemá Klient / Nájemce právo provádět v Předmětu D / S  žádné stavební úpravy, zásahy do elektrické sítě či jiných rozvodů.

7.5.  Klient / Nájemce smí používat prostory zahrady v  OP pouze za účelem posezení (odpočinku) na zahradě, grilování / táborák, sušení prádla, využití dětského nebo sportovního koutku, parkování pouze jednoho auta ( NE, aut hostů) na pozemku Majitele OP určeném k parkování.   Klient / Nájemce nemá právo užívat prostory zahrady v OP, které jsou určené k pobytu / pronájmu pro ostatní Klienty / Nájemce a jsou ohraničené zeleným porostem nebo nízkým plotem. Dále prostory, kde je vstup zakázán. Klient / Nájemce nemá právo úžívat tyto společné prostory zahrady v objektu k vlatním účelům a pořádáním jakýchkoliv sešlostí a oslav bez povolení Majitele OP.

 

              8.  Práva a povinnosti Klienta / Nájemce

8.1.  Klient / Nájemce má povinnost na počátku pobytu / nájmu nahlásit přesný počet osob a zvířat, které budou v Předmětu D / S a nesmí bez povolení Majitele tento nahlášený počet překročit.   

8.2.  Klient / Nájemce má právo po dobu  pobytu / nájmu v OP přijmout hosta. Majitel požaduje za tohoto hosta uhradit poplatek  za platby s tímto spojené ( septik, voda, odpad, pobyt v OP a využití sportovního využití  v OP).    Cena poplatku za hosta je uvedena viz. ceník na www.pikovickymlyn.cz.     Pokud Klient / Nájemce hosta nepřizná nebo zatají jeho pobyt, má Majitel OP právo požadovat náhradu a odstoupit  od D / S z důvodů hrubého porušení podmínek D / S. V případě dlouhodobého nájmu tato povinnost platí pro hosta, který v OP bude déle jak 5 dní nebo opakovaně).

8.3.  Klient / Nájemce je povinen chovat se v pronajatém Předmětu D / S jeho vybavení i v ostatních prostorech OP s veškerou péčí tak, aby nezavinil škodu nebo vznik požáru. Po ukončení pobytu / nájmu zanechat Předmět D / S v čistém a původním  stavu (včetně úklidu, lůžkovin a uvedením vybavení do původního stavu).  Pokud tuto povinnost  Klient / Nájemce neprovede, bude Majitel požadovat úhradu poplatku za úklid v hodnotě 300 - 500,- Kč. V případě, že dojde ke škodám v průběhu pobytu / nájmu Klienta / Nájemce nebo zaviněním tzv. 3 osoby.   Je Klient / Nájemce povinen toto nahlásit Majiteli / Správci OP a uhradit tak případnou vzniklou škodu.   Pokud tak Klient / Nájemce neučiní, odstoupí Majitel OP od D / S a zahájí dlužné řízení.

8.4.  Klient / Nájemce má povinnost oznámit Majiteli / Správci  OP potřebu oprav a umožnit tak provedení těchto oprav, v opačném případě odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 

8.5.  Klient / Nájemce je povinen hlídat své peníze a cenné předměty.   Za peníze a cenné předměty odpovídá Majitel OP jen tehdy, převzal-li je do úschovny proti potvrzení.   V OP je nainstalován kamerovým systém se záznamem.   V případě řešení problémů, má Klient / Nájemce právo tento záznam vidět a to pouze po dobu 7 dnů od problému, kdy se záznam uchovává.

8.6.  Klient / Nájemce je povinnen kdykoliv umožnit Majiteli / Správci OP návštěvu Předmětu  D / S za účelem řádného užívání.

8.7.  Klient / Nájemce nemá právo zabrat jakoukoliv část zahrady Majitele OP k vlastním účelům bez povolení Majitele OP.   Pokud tak Klient učiní, má Majitel OP právo požadovat náhradu dle ceníku OP.

8.8.  Klient / Nájemce je povinen dodržovat dobré mravy, smluvené podmínky, domovní řád. Hrubé nebo opakované porušení smluvených  podmínek, domovního řádu, dává právo Majiteli  OP okamžitě odstoupit od D / S bez náhrady platby za   zbytek pobytu / nájmu.

8.9.  Nedojde-li mezi Majitelem  OP a Klientem / Nájemcem ke shodě ve věcech týkajících se Klientem / Nájemcem dodatečně  požadovaných změn. Má právo Klient / Nájemce odstoupit od D / S. V tomto případě si Majitel  OP vyhrazuje právo objednávku zrušit a požadovat od Klienta úhradu storno poplatku v souladu s článkem 5. VOP, přičemž sjednaná cena  bude odpovídat dohodnuté ceně bez připočtení těch dodatečně objednaných služeb, které byly příčinou zrušení objednávky.

 

              9. Práva a povinnosti Majitele OP  

9.1.  Majitel  OP má povinnost předat Předmět D / S ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání, povinnost seznámit Klienta / Nájemce s provozem a technickým vybavením předmětu D / S.

9.2.  Majitel  OP má povinnost zajistit provoz ubytovacích služeb spojených s pronájmem užívaných prostor, povinnost zajistit  opravy Předmětu D / S, které souvisí s běžným nebo živelným poškozením Předmětu D / S, nikoliv nedbalostí Klienta / Nájemce.

9.3.  Majitel  OP má právo při krátkodobém pobytu Klienta vlastnit náhradní klíče od Předmětu Dohody, který smí použít kdykoliv i v případě nepřítomnosti Klienta ke kontrole Předmětu Dohody.

9.4.  Majitel  OP má právo při dlouhodobém nájmu vlastnit náhradní klíče od Předmětu Smlouvy, který smí použít i v případě nepřítomnosti Nájemce a to za asistence svědků nebo pořízené záznamové dokumentace ke kontrole Předmětu nájmu nebo bez asistence svědků při havárii, živelné katastrofě. 

9.5.  Majitel  OP má právo u dlouhodobého nájmu stanovit a změnit nájemné s nejkratším šesti měsíčním předstihem a výše měsíčních plateb na úhradu centrálně zajišťovaných plateb, s nejkratším tří měsíčním předstihem. 

9.6.  Majitel  OP je oprávněn na počátku pobytu / nájmu vybírat od Klientů / Nájemců vratnou zálohu / kauci, která slouží  k úhradě případných škod (dluhů) způsobených Klientem / Nájemcem. Majitel  OP se zavazuje při ukončení pobytu / nájmu po vypořádání případných pohledávek tuto zálohu / kauci, případně její část, vrátit a to nejpozději do 21 dnů od ukončení D / S.

9.7.  Majitel OP je oprávněn požadovat od Klienta / Nájemce uhrazení škody, která by vznikla na Předmětu D / S během  doby pobytu / nájmu nebo pokud by byla vyšší než složená záloha / kauce.  Tuto částku za způsobenou škodu, musí Klient / Nájemce uhradit Majiteli OP ihned po způsobení škody. V případě vyšší částky a dohody s Majitelem OP dle splátkového kalendáře a to nejpozději do 6 měsíců od ukončení pobytu / nájmu. Pokud tak Klient / Nájemce neučiní, bude zahájeno dlužné řízení, které po opětovném neuhrazení bude předáno právnímu oddělení k přípravě soudního řízení.

9.8.  V případě, že Klient / Nájemce ke dni skončení pobytu / nájmu tyto prostory Předmětu D / S nepředá Majiteli OP, popřípadě  klient opustí Předmět D / S  takovým způsobem, že pobyt / nájem lze bez jakýchkoliv pochybností považovat za skončení, zmocňuje tímto Klient / Nájemce Majitele OP k jejich převzetí a vyklizení na náklady Klienta / Nájemce.  

 

             10.  Sankce 

10.1.  Při dlouhodobém pronájmu dostane-li se Nájemce do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má Majitel  OP právo uplatnit od Nájemce vedle zaplacení dlužné částky, také smluvní pokutu ve výši stanovené ve Smlouvě za každý započatý den prodlení, počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti do jeho zaplacení.

10.2.  Majitel  OP má právo požadovat uhrazení částky 200,- Kč za jeden klíč od Klienta / Nájemce, pokud za dobu pobytu / nájmu Klient / Nájemce ztratí nebo poškodí klíč od Předmětu D / S a  OP.

10.3.  Majitel  OP má právo požadovat uhrazení částky 300,- Kč od Klienta / Nájemce v těchto případech:

          = porušení volné pobíhání psů po OP, neuklízení exkrementů po zvířatech v OP,

          = rozdělávání ohně v OP mimo prostory k tomu určené,

          = porušení zákazu kouření v prostorách, kde je kouření zakázáno,

          = pokud v den ukončení pobytu / nájmu nebude Předmět D / S předán v čistém a původním stavu.  

 

           11.  Reklamace 

11.1.  Klient / Nájemce je povinen na začátku pobytu / nájmu  tj. v první den vše zkontrolovat dle soupisu vybavení, který se nachází v pronajatém Předmětu. Případné nedostatky / škody bezodkladně po zjištění nedostatků nahlásit Majiteli / Správci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

11.2.  Reklamaci služeb poskytnutých  OP je Klient / Nájemce povinen uplatnit u Majitele  OP  a to písemně nejpozději do 14 dnů od ukončení pobytu / nájmu.  Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

            12.  Vyšší moc

12.1.   Majitel  OP je oprávněn odstoupit od D / S v případě zásahu vyšší moci, jako jsou živelné katastrofy, technické havárie apod.  V takovém případě vrací Majitel  OP zálohu za rezervaci v plné výši, nebo platbu za zbytek pobytu / nájemu a není povinností Majitele OP zajistit náhradu pobytu / nájmu.

12.2.   Není-li Majitel  OP při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má právo rezervaci přiměřeně změnit nebo zrušit a odstoupit od D / S. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, exploze, epidemie, poškození objektu a jeho zařízení následkem živelných pohrom.   V případě zásahu vyšší moci není Klient / Nájemce oprávněn uplatňovat vůči Majiteli  OP žádné sankce či ekvivalentní nároky.

 

             13.   Závěrečná ustanovení 

13.1.   Veškeré sporné otázky bude Majitel  OP a Klient / Nájemce řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

13.2.   Klient / Nájemce bere na vědomí, že odpovědnost Majitele  OP, Klienta / Nájemce popř. jeho hostů se řídí ust. § 420 a násl. zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

13.3.   VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2016  

 

 

 

   

 

 

        

  

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...